Menu
    当前位置:首页 > 体检中心

贵宾套餐

  性别 项  目 备  注 男 性 一般项...

    2013-12-03       2722 阅读全文

体检套餐二

 

    2013-12-03       3195 阅读全文

体检套餐三

(适宜青少年、未婚人群体检) 性别 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       2736 阅读全文

体检套餐四

(适宜已婚年轻人) 性别 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       2500 阅读全文

体检套餐五

   (适应中年人群) 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       2454 阅读全文

体检套餐六

  (筛查肿瘤套餐) 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       2381 阅读全文

体检套餐七

                             适应中老年人群   项   目 备  注   ...

    2014-02-21       2320 阅读全文

体检套餐六

(筛查肿瘤套餐)   项   目 备  注           ...

    2014-02-21       1143 阅读全文

中年深度体检套餐

  项   目 备  注             ...

    2014-02-21       1299 阅读全文

体检套餐五

(适应中年人群)   项   目 备  注           ...

    2014-02-21       1177 阅读全文

青年深度体检套餐

  性别   项   目   备  注       ...

    2014-02-21       1301 阅读全文

体检套餐四

    (适宜已婚年轻人)     性别   项   目   备  注 ...

    2014-02-21       1250 阅读全文