Menu
    当前位置:首页 > 体检中心

贵宾套餐

  性别 项  目 备  注 男 性 一般项...

    2013-12-03       3287 阅读全文

体检套餐二

 

    2013-12-03       3843 阅读全文

体检套餐三

(适宜青少年、未婚人群体检) 性别 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       3360 阅读全文

体检套餐四

(适宜已婚年轻人) 性别 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       3081 阅读全文

体检套餐五

   (适应中年人群) 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       3031 阅读全文

体检套餐六

  (筛查肿瘤套餐) 项   目 备  注   ...

    2013-12-03       2942 阅读全文

体检套餐七

                             适应中老年人群   项   目 备  注   ...

    2014-02-21       2892 阅读全文

体检套餐六

(筛查肿瘤套餐)   项   目 备  注           ...

    2014-02-21       1672 阅读全文

中年深度体检套餐

  项   目 备  注             ...

    2014-02-21       1841 阅读全文

体检套餐五

(适应中年人群)   项   目 备  注           ...

    2014-02-21       1720 阅读全文

青年深度体检套餐

  性别   项   目   备  注       ...

    2014-02-21       1850 阅读全文

体检套餐四

    (适宜已婚年轻人)     性别   项   目   备  注 ...

    2014-02-21       1805 阅读全文